För dig som är intresserad av att flytta hit

Vår förening

Området byggdes 1995 med en vision om naturanpassning och miljöanpassning. Den ekologiska inriktningen är inskriven i stadgarna och är en viktig del av föreningens särprägel.

Våra hus

Hus är byggda av sunda material, mest trä, gips och tegel. Isoleringen i väggarna är ekofiber och vi har målat med miljöanpassade färger, t ex linoljefärger och äggoljetempera. Väldigt lite plast har använts.

Vi medlemmar svarar själva för inre underhåll i våra lägenheter precis som i vanliga bostadsrättsföreningar, men även för underhåll av verandor och egna bodar. Planerar ni att bygga om kan ni kontakta byggruppen som har mycket kunskap om våra hus. För att göra en om- eller tillbyggnad krävs styrelse- respektive stämmobeslut.

Vår förvaltning

Föreningen har avtal med en fastighetsförvaltare som anlitas vid behov. Felanmälan görs på hemsidan. Föreningen skiljer sig från många andra då vi har stor grad av självförvaltning. Det innebär att medlemmarna behöver delta i någon arbetsgrupp eller på annat sätt bidra efter förmåga. Vi sköter bl a mark, energitillförsel, avfallshantering, bygg och snöröjning. Vissa tjänster köps utifrån, t ex fakturahantering, bokföring och reparationer.

Vi har två arbetshelger per år. En på våren och en på hösten, då alla medlemmar samlas och utför markarbeten, målningsarbeten och städning och underhåll av föreningens gemensamma utrymmen.

Våra tekniska system och avfallshantering

Lägenheterna får sin värme genom bergvärme. På sommaren ger solfångare på husen också varmvatten. Värme och el debiteras efter förbrukning varannan månad.

Föreningen äger andelar i HSBs Solcellspark som via elbolag levererar 90 % av all el till fast pris.

Vi har sedan 1995 haft urinseparerande toaletter där urinet kördes till en bonde för gödsling av åkrar. Tyvärr blev vi tvungna att avveckla detta system 2023. Idag har alla lägenheter vanliga wc förutom några som deltar i ett forskningsprojekt på SLU, om urinseparering.

Vi har fibernät till varje hus med 250 Mbit. Bredband debiteras med fast avgift varje månad.

Vi har utvecklad avfallssortering för återvinning av avfall i en särskild byggnad. Även matavfall sorteras ut och lämnas här.

Vårt område

Vi har inga egna tomter men till varje bostad finns en s.k. bruksyta där du som boende får disponera marken. Men du får inte sätta upp staket eller dylikt utan styrelsens godkännande. Träd gallras efter styrelsebeslut. Enskilda medlemmar får inte själva fälla träd.

Området är bilfritt men man får köra in och lasta på/av. Parkering är inte tillåten inne i området.

Garage (18 platser) och utomhusparkering (23 platser) finns. Det finns el-stolpar på 16 platser.

Vi har ett fint Gårdshus som är fungerar som en träffpunkt för de boende och används för föreningsändamål. Det kan också användas till egna tillställningar mot en mindre kostnad per gång.

I Gårdshuset finns också en tvättstuga med två tvättmaskiner och en grovtvättmaskin.

Vi har även ett välutrustat snickeri, som medlemmarna fritt kan använda.